e-doktoraty.pl

Prace doktorskie i tytuły naukowe różnych osób

Instytucją zajmują się stopniami naukowymi, zasadami nadania jest Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów. Zadaniem tej Komisji jest opiniowanie aktów prawych związanych z nadawaniem stopni naukowych oraz wyrażanie opinii o kandydacie na stanowisko profesora nadzwyczajnego, którzy nie posiadają stopnia doktora habilitowanego.

Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów zaproponowała kilka zmian w zasadach pisania rozpraw doktorskich. Praca doktorska powinna być przedstawiona w języku polskim, z wyjątkiem doktoratów pisanych przez obcokrajowców, którzy nie znają języka polskiego. Pracy w języku obcym powinien towarzyszyć autoreferat (obszerne streszczenie) doktoratu napisane w języku polskim.

Zasady pisania i obrony prac doktorskich: wytyczne centralnej komisji do spraw stopni i tytułów

Prace doktorskie mają wyłożone do powszechnego wglądu, aby każdy obecny na obronie mógł zapoznać się z ich treścią, a obrona rozprawy doktorskiej ma charakter publiczny. Rozprawa doktorska, która została udostępniona do wglądu musi być napisana języku urzędowym danego kraju. Obrona doktoratu powinna odbywać się w języku polskim, a w przypadku obcokrajowców, w trakcie obrony musi być zapewnione tłumaczenie treści obrony na język polski.

Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów przypomina, że praca doktorska musi być przygotowana pod opieką promotora ima stanowić samodzielne rozwiązanie problemu naukowego, bowiem jest dowodem umiejętności samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. Niezgodne z prawem są praktyki odstępowania od przedłożenia w przewodzie doktorskim rozprawy naukowej i zastępowania jej cyklami prac publikowanych w różnym czasie.

Przewód doktorski to proces wykonywania pracy naukowej, opracowania jej wyników i przedstawienia w postaci rozprawy naukowej. Pozwala to ocenić samodzielność pracy doktoranta i jego umiejętność prowadzenia badań naukowych.