e-doktoraty.pl

Jak uzyskać stopień doktora i prawo dodawania dr przed nazwiskiem?

Stopień naukowy doktora można uzyskać na trzy sposoby. Jednym z nich jest podjęcie studiów III stopnia, które należy uwieńczyć rozprawą naukową (pracą doktorską, zwaną potocznie doktoratem). Powstaje ona na bazie badań, których przeprowadzenie może być dla kandydata bardzo kosztowne. Na szczęście istnieje możliwość sfinansowania wydatków związanych z pracą naukową (i przyszłymi pracami, doktorskimi) dzięki grantowi z ministerstwa.

Grant jest formą pomocy finansowej lub niefinansowej dla osób, instytucji realizujących określone projekty o charakterze naukowym, społecznym bądź kulturalnym. Z pomocy tej mogą korzystać także naukowcy, słuchacze studiów doktoranckich piszący prace doktorskie. W tym celu muszą do określonej jednostki fundującej (np. ministerstwa) napisać podanie.

Jak uzyskać grant na pracę doktorską? Proces aplikacji i wykorzystanie środków

Wraz z wnioskiem dołącza się uzasadnienie, w którym strona ubiegająca się o wsparcie opisuje swoją dotychczasową działalność w danym kierunku (np. dorobek naukowy) oraz opisuje przedsięwzięcie, którego dotyczyć ma wsparcie. Fundator ocenia złożone podania wedle ustalonych przez siebie kryteriów i z wybranymi beneficjentami podpisuje umowę.

W dokumencie tym doktorant zobowiązuje się, że uzyskane środki finansowe i pomoc organizacyjna (np. logistyczna) zostaną wykorzystane w pracy badawczej. Efekty badań zostaną użyte jako materiał, z którego powstaną prace, doktorskie. Dzieła te stanowią jeden z formalnych wymogów uzyskania stopnia naukowego.