e-doktoraty.pl

Prace doktorskie - tabele, wykresy i rysunki

Prace doktorskie są bardzo poważnymi publikacjami, ponieważ mają charakter dzieł naukowych. Poruszają ważne, istotne kwestie, rozwijają istniejące teorie albo tworzą nowe. Dysertacje stanowią oryginalne rozwiązanie jakiegoś problemu naukowego. Tak poważna zawartość wymaga od autorów dokładności, staranności i poprawności także w odniesieniu do strony edytorskiej rozprawy.

Prace doktorskie powinny zawierać tytuły rozdziałów, podrozdziałów i mniejszych jednostek pisane jednakową czcionką. Należy poprawnie użyć myślników (długie kreski) i łączników (krótkie kreski). W tekstach naukowych, a takimi są prace doktorskie, nie używa się tytułów naukowych przywoływanych autorów. Oznacza to, że jeśli odwołujemy się do twierdzenia, tezy jakiegoś profesora, to nie podajemy jego stopnia naukowego (poprawnie jest:”Czapliński twierdzi, że…”).

Standardy edytorskie w pracach doktorskich

Wszystkie tabele, rysunki, elementy graficzne muszą być nazwane i ponumerowane. Oznaczenia (tytuły i podpisy) należy wykonywać jednakowym stylem czcionki. Stosuje się podwójną interlinię, czyli podwójny odstęp między kolejnymi linijkami tekstu – zalecenie to odnosi się do całego utworu, a nie tylko jego części zasadniczej.

Prace doktorskie muszą posiadać wszystkie ponumerowane strony. Treść powinna być pisana czcionką o wielkości 12 pikseli. Każdy akapit oznacza nową myśl, choć niekiedy stosuje się go także dla poprawy przejrzystości tekstu. Celem wyróżnienia jakiegoś słowa, znaczenia, interpretacji można użyć pogrubienia (boldowania) albo kursywy (czcionki pochyłej).