e-doktoraty.pl

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności służy jedynie jako pomoc w zrozumieniu, jakie informacje i dane są zbierane i w jakim celu oraz do czego są wykorzystywane. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem, gdyż określa on zasady oraz sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych w serwisie internetowym e-doktoraty.pl. Dokument ten określa także zasady stosowania plików „Cookies”.
 2. Administratorem strony e-doktoraty.pl jest e-Eduland ul. Sandomierska 26 A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski NIP:661-169-46-67, e-mail: kontakt@e-doktoraty.pl
 3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia27.04.2016 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

§2 Stosowane definicje

W niniejszej polityce stosuje się następujące definicje:

 1. Serwis – serwis internetowy e-doktoraty.pl dostępny pod adresem https://e-doktoraty.pl za pośrednictwem którego Użytkownik może przeglądać jego zawartość jak również zamówić bezpłatną wycenę (formularz kontaktowy)
 2. Użytkownik/klient – osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu
 3. Administrator – Administratorem strony jest e-Eduland, ul. Sandomierska 26 A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
 4. Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne i kontaktowe
 5. Pliki Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika
 6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

§3 Dane osobowe i sposoby ich pozyskiwania

 1. Użytkownik serwisu swoje dane osobowe przekazuje Administratorowi za pomocą formularza kontaktowego oraz adresu poczty e-mail dostępnych na Stronie.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane, które przekazuje Użytkownik Administratorowi za pomocą formularza kontaktowego oraz adresu poczty e-mail przetwarzane są w celu kontaktu zwrotnego z Użytkownikiem.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą. W szczególności zapewnia, że zbierane dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

 

§4 Cele i zakres przetwarzania danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora odbywa się w następujących celach: udzielenia odpowiedzi do przesłanego formularza kontaktowego bądź za pośrednictwem adresu poczty e-mail dostępnych na Stronie Serwisu.
 2. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 3. Niezbędne jest to jednak do wysłania zapytania przez Użytkownika w ramach formularza kontaktowego celem uzyskania bezpłatnej wyceny bądź wysłania wiadomości za pośrednictwem adresu poczty e-mail dostępnych na Stronie.
 4. Brak podania danych przez Użytkownika wskazanych w formularzu kontaktowym uniemożliwia realizację kontaktu.
 5. Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług w zakresie: przesłanie zapytania przez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem adresu poczty e-mail dostępnych na Stronie Serwisu : imię, numer telefonu, adres e-mail, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą.
 6. Przetwarzanie danych osobowych sprowadza się do zawarcia i realizacji zamówienia pomiędzy Użytkownikiem (klientem) a Administratorem.
 7. Zgodnie z obowiązującym prawem Administrator może przekazywać dane Użytkownika wyłącznie podmiotom, organom, osobom trzecim, którym przekazanie danych niezbędne jest w celu wyjaśnienia ewentualnych roszczeń z niej wynikających, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.

 

§5 Okres przetwarzania danych

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj.:
  • przez okres trwania realizacji zamówienia,
  • przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy bądź za pośrednictwem adresu poczty e-mail dostępnych na Stronie Serwisu,

 

§6 Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony czas,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 1. W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, wymagany jest kontakt z Administratorem danych.

 

§7 Odbiorcy danych

 1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie administratora danych, w szczególności podmiotom w zakresie:
  • hostingu strony www,
  • prowadzenia obsługi księgowej.
 1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać także udostępnione podmiotom wspierającym administratora danych.
 2. Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych

 

§8 Polityka „Cookies”

 1. Serwis zbiera i wykorzystuje w sposób automatyczny pliki Cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. smartfonie, komputerze, tablecie i innych). Cookies mogą być odczytywane przez Administratora.
 2. Serwis przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika zablokowane lub usunięte poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 5. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące techniki śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
  • prowadzenia działań remarketingowych,
  • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony,
  • kod śledzenia HEAP Analytics – w celu analizy statystyk Strony,
  • kod Hotjar – nagrywanie sesji Użytkownika Strony.
 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań na adres e-mail do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde wysłane zapytanie do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną.

 

§9 Postanowienia końcowe

 1. Administrator danych oraz Serwis e-doktoraty.pl zastrzega możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności, szczególnie w sytuacji, gdy będą tego wymagały zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą lub inne, istotne zmiany wpływające na treść informacji przekazywanej Użytkownikom.
 2. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywały od dnia ich opublikowania na stronie Serwisu.