e-doktoraty.pl

Prace doktorskie i rozprawy habilitacyjne - procedury

Po tym, jak pozytywnie obronimy prace doktorskie i uzyskamy stopień doktora, możemy starać się o najwyższy stopień naukowy – doktora habilitowanego. Naturalnie i tym razem wiąże się to z koniecznością zastosowania się do pewnych odgórnie określonych (poprzez zapisy ustawowe) procedur.

Oczywiście od razu można stwierdzić, że rozprawy habilitacyjne pisze się nieco inaczej niż prace doktorskie. Inaczej niż w przypadku prac doktorskich habilitant może się cieszyć znaczną dożą samodzielności w swoich działaniach naukowych, co ma go przygotować do późniejszej roli samodzielnego pracownika naukowego na uczelni.

Procedura habilitacji: kolejny krok po obronie pracy doktorskiej

Habilitant musi na początku złożyć stosowny wniosek o wszczęcie przewodu habilitacyjnego. Do wniosku tego dołącza się między innymi odpis dyplomu doktorskiego, czasami także temat pracy doktorskiej.

Należy jednak przede wszystkim załączyć rozprawę habilitacyjną, która powinna zostać wydrukowana w minimum 6 egzemplarzach. Wynika to z faktu, że rozprawy habilitacyjne czytane są przez aż 5 recenzentów.

Kolejnym krokiem jest wyznaczenie osób, które będą recenzentami. To z kolei pociąga za sobą konieczność wyznaczenia terminu kolokwium habilitacyjnego. W przypadku, gdy kandydat poradzi sobie na kolokwium, nadany mu zostaje stopień doktora habilitowanego.